Let's talk: call +31 20 60 90 444

Privacyverklaring

Label Marketing respecteert de privacy van haar contactpersonen, in her bijzonder hun rechtenmet betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd den geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, hetsoel ervan  alsookde mogelijkheden voorbetrokken om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens  kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdateen nieuwe versie de huidige versievervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijk voor de verwerking van van persoonsgegevens (hierna ook: "De Beheerder"): Label Marketing, gevestigd te Koog 1, 1722 EM, Zuid Scharwoude, KVK nummer 34103157

Artikel 2 - De verwerking van persoonsgegevens 
1. Uw gegevens worden verzameld door Label Marketing. Onder persoonsgegevens worden verstaan: Alle informatie over een geïndentificeerde of indentificeerbaar natuurlijk persoon: als  indentificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoondie direct of indirect kan worden geïndentificeerd, metname de hand van een indentificator zoals een naam, een indentificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale  indentiteit.

2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
- Naam
- Adresgegevens
- E-mailadres(sen) / telefoonummer(s)

Artikel 3 - Doel van de verwerking
Wij verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
- het verbeteren van onze dienstverlening 
- het onderhouden van klantenrelaties
- om aanbiedingen te kunnen doen
- om (praktische) mededelingen te kunnen  doen
- voor marketing doeleinde

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronische) register.

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.
1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van rectificatie of wissing  van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht teen de verwerkingbezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op t enemen via info@labelmarketing.com.
2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig indentiteitsbewijs, waarop u uw handtekeningheeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er me u contact kan worden opgenomen, Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal  van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 - Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben  die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten. waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaringen vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen
1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de  beheerder, indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een e-mail naar het volden adres: info@labelmarketing.com.
2. Uw gegevens  kunnen worden gebruikt door partners  van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt u een e-mail naar het volgende adres: info@labelmarketing.com.

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet zijn bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht 
Op deze voorwaarde is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank vande vestigingsplaatsvan de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuelegeschillen omtrent deze voorwaarden, behoudenswanneer hieropeen wettelijke uitzonderingvan toepassing is.

Artikel 10 - Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Label Marketing, info@labelmarketing.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing van "24 Juli 2020" tot nader order.

Volg ons op social media
Adresgegevens

Label Marketing
Stekkenbergweg 3G
1105 AH Amsterdam
T +31 20 60 90 444